Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Zwemvereniging Torpedo, gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40517116, hierna te noemen: de Vereniging.

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@zvtorpedo.nl.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. De Vereniging verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.

Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KNZB startnummer

Grondslag

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het registreren en contact houden met leden van de Vereniging onder andere d.m.v. een nieuwsbrief
 • Aanwezigheid training/wedstrijd zwemmer
 • Het registreren van lidmaatschap bij de KNZB en het aanvragen van een KNZB startvergunning
 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor startgelden of verenigingsactiviteiten
 • Het aanmelden bij (competitie) zwemwedstrijden, hetzij door de Vereniging zelf georganiseerd (brevetzwemmen), hetzij door andere zwemclubs georganiseerd of op persoonlijke titel bij de KNZB
 • Het organiseren van zwemwedstrijden, het publiceren van wedstrijdresultaten en het doorgeven van resultaten naar de KNZB

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bovengenoemde gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard. Bij opzeggen lidmaatschap worden uw gegevens binnen 2 jaar verwijderd, tenzij u toestemming geeft de gegevens langer te mogen bewaren voor eventuele nieuwsbrieven of reünie, tot intrekking van de toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijderen uit haar systemen. Voor verwijdering van uw gegevens, geregistreerd bij andere organisaties, zult u zelf een verzoek moeten indienen bij de betreffende organisaties.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Vereniging dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Website

Wij gebruiken analysetools om het browsegedrag op onze website te analyseren. Om uw instellingen, zoals taal en analyses, te onthouden, moeten we cookies gebruiken. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het bijhouden van het browsegedrag op onze website. Hiervoor gebruiken wij Microsoft Clarity. We gebruiken dit uitsluitend om de structuur en informatie op onze website te verbeteren.

Socialmedia en beeldmateriaal

De vereniging hanteert een strikt socialmediabeleid dat hieronder wordt beschreven. Alle beeldmateriaal, zoals foto's en video's, dat op de website of sociale media wordt geplaatst, mag alleen met expliciete, geïnformeerde en vrijwillige toestemming van de afgebeelde zwemmer worden gebruikt. Indien de zwemmer minderjarig is, is daarnaast ook toestemming van een ouder of wettelijke voogd vereist.

Privacyregels en Social Media Gebruik door Zwemmers

Zwemmers dienen zich bij het gebruik van sociale media te houden aan de privacyregels van de Vereniging. Het delen van beeldmateriaal en informatie over andere zwemmers zonder hun toestemming is niet toegestaan. De Vereniging behoudt zich het recht voor om zwemmers te sommeren om foto's of andere inhoud te verwijderen als deze in strijd zijn met de privacyregels. Indien een zwemmer geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, kunnen hier consequenties aan verbonden worden.

Doel van Verwerking

Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden van de vereniging, zoals het delen van activiteiten en evenementen op onze website en sociale media.

Rechten van Betrokkenen

Zwemmers en ouders hebben het recht om:

 • Inzage te krijgen in de verwerkte persoonsgegevens.
 • Correctie of verwijdering van de persoonsgegevens te verzoeken.
 • De gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Bezwaar Maken

Zwemmers en ouders kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van beeldmateriaal of informatie door een e-mail te sturen naar onze webmaster via webmaster@ztorpedo.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk actie ondernemen om aan het verzoek te voldoen.

Bewaartermijn

Het beeldmateriaal wordt bewaard zolang het relevant is voor de hierboven beschreven doeleinden en zal daarna veilig worden verwijderd.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via secretaris@zvtorpedo.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor elk niveau en voor iedereen

ZV Torpedo

Lijkt het je leuk om te komen zwemmen?

Plan dan een proefles in of meld je aan als lid!

Hoe wij cookies gebruiken

Onze privacy policy en hoe wij cookies gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.