Vertrouwenspersoon

Sinds medio 2011 heeft ZV Torpedo een vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Sharon Kruisdijk-Hené, te bereiken op 06-10052164.

Hieronder volgt een beschrijving van de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon:

De intern vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  1. Eerste Opvang en Advies: De eerste opvang van en advies aan een lid van de vereniging, diens ouders of een medewerker van de vereniging betreffende machtsmisbruik.

  2. Informeren van Ouders: Indien een lid van de vereniging zelf bij de intern vertrouwenspersoon aanklopt in verband met machtsmisbruik, de ouders van dit lid te informeren, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Het informeren van de ouders gebeurt liefst met instemming van het lid, naarmate het lid ouder is (> 12 jaar), is deze instemming zwaarwegender. Vanaf 16 jaar heeft een lid het recht te weigeren toestemming te geven de ouders in te lichten.

  3. Doorverwijzing: In principe zo snel mogelijk doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon/instantie, uiteraard alleen met toestemming van het lid (en diens ouders) en hierbij behulpzaam te zijn.

  4. Hulp bij Klachten: Indien gewenst het lid (en diens ouders) behulpzaam te zijn bij het indienen van een klacht bij het bestuur van de vereniging.

  5. Monitoring: Op verzoek van de extern vertrouwenspersoon observeren of het indienen van een klacht negatieve consequenties heeft voor het lid, diens ouders of andere betrokkenen.

  6. Adviserende Rol: Een bijdrage leveren aan de verbetering van het verenigingsklimaat in de vorm van gevraagde en ongevraagde adviezen op verenigingsniveau.

  7. Op de Hoogte Blijven: Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van machtsmisbruik.

De intern vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar in het kader van zijn/haar werkzaamheden ter kennis komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte van het bevoegd gezag als het gaat om vermoedens van seksuele intimidatie (meld- en aangifteplicht) en ten opzichte van het lid en diens ouders, de externe vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. De geheimhoudingsplicht vervalt niet na het beëindigen van de taak als intern vertrouwenspersoon.

De intern vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar functie uitsluitend functionele verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag. De intern vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van deze taak niet worden ontslagen, disciplinair gestraft of in zijn/haar functie anderszins benadeeld worden. De intern vertrouwenspersoon kan van zijn/haar taak ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of fouten in zijn/haar functioneren als intern vertrouwenspersoon.

De intern vertrouwenspersoon die zijn/haar taak wil beëindigen, doet dat door een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor overdracht aan zijn/haar opvolger.

Het bestuur zorgt voor een laagdrempelige bereikbaarheid en stelt de intern vertrouwenspersoon in staat om binnen het taakbeleid van de vereniging zijn/haar taak naar behoren te vervullen.

Aansprakelijkheid / Schade: Als de intern vertrouwenspersoon uit hoofde van zijn/haar functie actief is, is hij/zij verzekerd volgens de daarvoor geldende bepalingen tegen wettelijke aansprakelijkheid onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) voor leden van verenigingen aangesloten bij de KNZB, waaronder de zwemvereniging Torpedo. Daarnaast geldt dat indien iemand schade lijdt aan lijf en goed in de uitoefening van zijn/haar functie deze schade volledig wordt vergoed met inachtneming van de begrippen nalatigheid/onzorgvuldigheid.

Voor elk niveau en voor iedereen

ZV Torpedo

Lijkt het je leuk om te komen zwemmen?

Plan dan een proefles in of meld je aan als lid!

Hoe wij cookies gebruiken

Onze privacy policy en hoe wij cookies gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.