Privacy

Privacy statement

Dutch version is always leading, English translation will be provided soon

Dit is de privacyverklaring van Zwemvereniging Torpedo, gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40517116, hierna te noemen: `de Vereniging`.

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@zvtorpedo.nl.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. De vereniging verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.

Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KNZB startnummer

Grondslag
Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het registreren en contact houden met leden van de Vereniging d.m.v. een nieuwsbrief
 • Het registreren van lidmaatschap bij de KNZB en het aanvragen van een KNZB startvergunning
 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor startgelden of verenigingsactiviteiten
 • Het aanmelden bij (competitie) zwemwedstrijden, hetzij door de vereniging zelf georganiseerd (brevetzwemmen), hetzij door andere zwemclubs georganiseerd of op persoonlijke titel bij de KNZB
 • Het organiseren van zwemwedstrijden, het publiceren van wedstrijd resultaten en het doorgeven van resultaten naar de KNZB


Bewaartermijn
De Vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bovengenoemde gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard.
Bij opzeggen lidmaatschap worden uw gegevens binnen 2 jaar verwijderd tenzij u toestemming geeft de gegevens langer te mogen bewaren voor eventuele nieuwsbrieven of re√ľnie, tot intrekking van de toestemming.
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijderen uit haar systemen. Voor verwijdering van uw gegevens, geregistreerd bij andere organisaties, zult u zelf een verzoek moeten indienen bij de betreffende organisaties.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Vereniging dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via secretaris@zvtorpedo.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.